شورانگیز

شعرهای محمدصادق کریمی

1382 :: کسب عنوان برترین اثر شعر از «نخستین همایش سراسری هم اندیشی عرفان و دانشجو» - شیراز

1384 :: أخذ «دیپلم افتخار» از «نخستین جشنوارهی سراسری وبلاگها و وبسایتهای انقلاب اسلامی» - تهران،

           فرهنگسرای انقلاب

1385 :: خوانش ترجمهی کامل صحیفهی سجادیه +

1386 :: خوانش ترجمهی کامل نهج البلاغه +

1389 :: کسب عنوان اثر برگزیده از «جشنوارهی استانی شعر دفاع مقدس» - قم

1390 :: چاپ کتاب «آل معشوق» +

1391 :: صعود به قلهی سبلان ( 4811 متر ) - اردبیل

1393 :: چاپ کتاب «حسن علی نوروزیان» از مجموعهی «جانبازان» - انتشارات روایت فتح +

1394 :: چاپ کتاب «روایت راه» از مجموعه‌ی «روایت نزدیک» - انتشارات روایت فتح +

1397 :: چاپ کتاب «سفر به مسکو» - انتشارات کتابستان معرفت